Parkeringsfonden

Målsætning for parkering og regulativ for Parkeringsfond.

Regulativ for Hernings Kommunes Parkeringsfond

§ 1 Lovgrundlag og gyldighedsområde

§ 1.1 Regulativet er udarbejdet og vedtaget af Herning Byråd i henhold til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, og udstedt i medfør af byggelovens § 22, stk. 6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010), samt lov om planlægning § 21, stk. 2 (jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer).

§ 1.2 Regulativet er gældende for Herning Kommune.

§ 1.3 Administration, tilsyn og påbud i medfør af regulativet henhører under Herning Byråd. Regulativets bestemmelser om indbetaling til parkeringsfonden anvendes, når Herning Byråd meddeler dispensation fra krav om anlæg af parkeringspladser i forbindelse med ny-, til- eller ombygning eller ændret anvendelse af en ejendom. Byrådets afgørelser og påbud i henhold til byggelovens og planlovens bestemmelser kan indbringes for Naturklagenævnet, for så vidt angår retlige forhold.

§ 2 Parkeringskrav og brug af parkeringsfonden

§ 2.1 Byrådet fastsætter parkeringskrav for den enkelte ejendom med udgangspunkt i byggeloven med tilhørende bygningsreglement eller gennem lokalplaner og byplanvedtægter, hvor sådanne afløser bygningsreglementets bestemmelser.

§ 2.2 Indbetaling til parkeringsfonden kan kun ske indenfor det på Kortbilag A udpegede område eller hvor en lokalplan giver mulighed herfor. Dette forudsætter dog, at der meddeles dispensation til byggeloven i det konkrete byggeri.

§ 3 Parkeringsfondsbidrag

§ 3.1 Meddeler Byrådet dispensation fra krav om anlæg af en eller flere parkeringspladser, skal det som vilkår for dispensationen bestemmes, at bygherren til parkeringsfonden indbetaler et beløb pr. ikke etableret parkeringsplads.

§ 4 Betaling Parkeringsfondsbidrag forfalder til betaling forud for udstedelse af byggetilladelse.

§ 5 Beregning af parkeringsfondsbidrag

§ 5.1 Bidraget pr. parkeringsplads der ikke tilvejebringes på egen grund, men indbetales til parkeringsfonden, fastsættes til et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn.

Formel:

(Grundpris (kr.) / Grundareal (m2)) x 25 m2 + anlægspris (kr.) = pris pr plads (kr.)

Anlægsprisen er pr 1. januar 2012 vurderet til 15.000 kr. som reguleres efter indekset for asfaltarbejde.

§ 5.2 For ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, kan der tillægges et beløb svarende til udgifterne ved etablering af en parkeringsplads i et parkeringsanlæg.

§ 5.3 Såfremt areal til parkeringspladsen er erhvervet ved ekspropriation efter vejlovgivningen, må bidraget kun udgøre anlægsudgifterne til parkeringspladsen.

§ 5.4 Bliver den gennem parkeringsfonden anlagte parkeringsplads almindelig tilgængelig for offentlig benyttelse, skal bidraget nedsættes til halvdelen af det beløb, der er udregnet i henhold til § 5.1, § 5.2 og § 5.3.

§ 5.5 Fastsættelse af bidragets størrelse foretages i forbindelse med den konkrete byggesagsbehandling af ny-, til-, ombygning eller ændring af anvendelse af en ejendom.

§ 5.6 Anlægsprisen for en parkeringsplads på terræn baseres på at parkeringsanlægget etableres på ryddet terræn. Indeholdt i prisen er kørefast belægning på alle kørearealer, kantstensbegrænsning, belysning, afvanding, beplantning, skiltning, afstribning og afmærkning.

§ 5.7 Anlægsprisen for en parkeringsplads i et parkeringsanlæg baseres på et "pænt" parkeringsanlæg, direkte funderet, med rampeanlæg og med direkte adgang fra vejanlæg. Prisen indeholder omkostninger til facadebeklædning, afmærkning, belysning, skiltning og afløb.

§ 5.8 I anlægsprisen indeholdes endvidere omkostninger til eventuelle udenomsarealer, herunder beplantning, udstyr, afmærkning og anlæg nødvendige for Herning kommunes p-søgningssystem.

§ 6 Anvendelse af parkeringsfondens midler

§ 6.1 Byrådet skal sørge for, at der dels for parkeringsfondens midler og dels for Byrådets andel etableres et antal offentlige parkeringspladser, der mindst svarer til det antal pladser, hvortil Byrådet i medfør af regulativets § 2 og § 3.1 har opkrævet parkeringsfondsbidrag.

§ 6.2 Parkeringspladserne skal efter byrådets vurdering anlægges med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom.

§ 7 Tilbagebetaling

§ 7.1 Parkeringsfondsbidraget tilbagebetales til bidragyderen, hvis ikke Byrådet senest 5 år efter indbetalingstidspunktet har anlagt det tilsvarende antal parkeringspladser for Parkeringsfondens midler i overensstemmelse med retningslinjerne i regulativets § 6.

§ 7.2 Såfremt byrådet opløser parkeringsfonden, skal indbetalte, endnu ikke anvendte bidrag til parkeringsfonden, tilbagebetales til bidragsyderen.

§ 8 Administration

§ 8.1 Indbetalinger til parkeringsfonden specificeres på de enkelte bidragydere, og parkeringsfondens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens øvrige virksomhed.

§ 8.2 Parkeringsfondens kapital forrentes med en årlig rente svarende til diskontoen plus en procent.

§ 8.3 Regnskab for parkeringsfondens midler aflægges og revideres i forbindelse med kommunens øvrige regnskabsaflæggelse.

§ 8.4 Byrådet kan opsamle midler til parkeringsfonden til fremtidige udgifter til arealerhvervelse og anlæg af parkeringspladser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kommuneplan og Parkeringsmålsætning for Herning Bymidte.

§ 9 Ikrafttræden

Regulativet træder i kraft med byrådets vedtagelse.