Spildevand og regnvand fra virksomheder

Hvad gør du med spildevand eller regnvand, når du har en virksomhed?

Ønsker du at aflede spildevand til kloak fra din virksomhed, skal du have en tilladelse når der er tale om:

  • Spildevand fra en produktion. Det gælder også rengøring af udstyr osv. i produktionen.
  • Regnvand, der ledes fra et udendørs areal med produktion, aktivitet eller oplag. Fx hvor der er risiko for spild af olie.
  • Spildevand fra værksted, vaskehal eller vaskeplads.
  • Spildevand fra køkken, kantine, restaurant eller lignende.

Du skal også huske at søge om tilladelse, hvis du vil øge eller ændre en afledning, som du allerede har tilladelse til.

Du skal sende din ansøgning til os på mail: spildevand@herning.dk. Bilag 2 virksomheder og maskinværksteder skal dog søge om spildevandstilladelse gennem Byg og Miljø.

Søger du samtidig om miljøgodkendelse, eller skal du anmelde et maskinværksted, skal du søge om spildevandstilladelse gennem systemet Byg og Miljø, hvor du også søger om miljøgodkendelse eller anmelder maskinværksted. Se mere på siden om miljøgodkendelser.

Du finder flere informationer om brug af Byg og Miljø, i boksen "Mere info". Ansøgning via Byg og Miljø kan ske i den grønne boks "Selvbetjening" .

Før du begynder at lede spildevand til kloak, skal vi have givet tilladelsen. Selv om du har en byggetilladelse, er det ikke automatisk en tilladelse til at aflede spildevand til kloak.


I forhold til projektering eller overvejelser om, hvordan afledningen af spildevand sker mest hensigtsmæssigt, er det en god idé at kontakte os tidligt i forløbet. Så er du sikker på at få tilladelsens vilkår omkring rensning osv. indarbejdes i dit projekt.

Du kan kontakte os på mail spildevand@herning.dk, hvis du har spørgsmål.


I den grønne boks "Selvbetjening" ligger et skema, der viser hvad din ansøgning skal indeholde.

Husk på, at i visse tilfælde kan det være aktuelt, at du skal rense spildevandet på virksomheden, inden det ledes til kloak.

Er det svært at svare på skemaets spørgsmål, kan det være en god idé at kontakte en rådgiver, der kan hjælpe dig. Skal der udtages prøver af spildevandet for at kunne besvare skemaets spørgsmål, skal du først gøre det, når det er aftalt med os.

Det skal aftales, hvor prøverne skal udtages og hvilke metoder og analyser, der skal anvendes.


Afledning af spildevand fra et køkken i restaurant, kantine, institution osv. kræver en tilladelse. Spildevand som afledes herfra, skal ledes gennem korrekt dimensioneret fedtudskiller.

Herning Kommunes har retningslinjer for at dimensionere fedtudskillere. Disse finder du i boksen "Mere info". Anvend skemaet til at søge om tilladelse til at aflede fedtholdigt spildevand i den grønne boks "Selvbetjening".

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.


Afledning af spildevand fra værksted, tankplads, vaskehal, vaskeplads osv. som kan indeholde olie, kræver en tilladelse. Spildevand som afledes herfra, skal ledes gennem korrekt dimensioneret olie- og benzinudskiller.

Vi har retningslinjer for at dimensionere olieudskillere. Disse kan du finde i boksen "Mere info".

Anvend skema til ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand via olie- og benzinudskiller i den grønne boks "Selvbetjening".

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.


Benzinstationsbekendtgørelsen regulerer anlæg, hvor der sker detailsalg af benzin og diesel. Bekendtgørelsen dækker ikke private anlæg.

I autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk. 2. står:

Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal udformes således, at der ikke kan ske nedsivning i jorden. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Dette krav er oprindelig rettet mod påfyldnings- og tankningspladser generelt ved autoværksteder, der tidligere også omfattede servicestationer. Det gælder altså ikke for alle påfyldnings- og tankningspladser.

Land og Natur mener ikke at samtlige påfyldnings- og tankningspladser som udgangspunkt skal have tæt belægning og afløb til olieudskiller. Ved etableringen af en normal sjældent brugt landmands dieseltank vil vi ikke kræve det. Det er ikke tankens størrelse, der er afgørende, men aktivitetsniveauet.

Hvis der er tale om hyppig tankning og påfyldning for eksempel ved en vognmandsvirksomhed eller tilsvarende, stiger risikoen og behovet for at forebygge jordforurening. Land og Natur vurderer, at hvis anlægget bruges mere eller mindre daglig, er der tale om en nærliggende risiko for væsentlig forurening.

Nye etableringer

Ved nye etableringer skal aktivitetsniveauet vurderes. Hvis anlægget skal anvendes daglig eller mere end 4 gange om ugen eller mere end 200 gange om året, er der tale om en nærliggende risiko for væsentlig forurening, og påfyldnings- og tankningspladsen skal etableres med tæt belægning og afløb til olieudskiller.

Hjemlen til dette krav er påbudsmuligheden i Miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1. for listevirksomheder og § 42 stk. 2. for andre virksomheder end listevirksomheder.

Eksisterende anlæg

Under Land og Naturs almindelige tilsyn med virksomheder (inklusiv landbrug) ser vi på om der er sket spild på eksisterende pladser enten til jord eller kloak. Hvis der er det, vil vi kræve oprydning af forureningen såfremt der er hjemmel til dette og foranstaltninger til at forhindre gentagelser fremover. Foreslåede foranstaltninger fra virksomheden skal vurderes i forhold til aktivitetsniveauet og kravet ved nye etableringer.

Hjemlen til påbud om forebyggende foranstaltninger er Miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1. for listevirksomheder og § 42 stk. 2. for andre virksomheder end listevirksomheder.


Vi vil normalt ikke kunne give tilladelse til direkte udledning af spildevand til vandløb og søer. Heller ikke til nedsivning i jorden.

Kontakt Miljø og Klima, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.


Der er mange ting at tage højde for, når det gælder håndtering af regnvand fra virksomheder. Derfor har vi samlet informationerne i et særligt afsnit.

Håndtering af regnvand.