Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Afstandskrav for boring uden drikkevandskvalitet

Afstandskrav
Gruppe Forureningskilder, genstande, med videre Min. afstand i meter
Ejendomsforhold Skel, med mindre byggelinie eller servitutbestemmelser kræver større afstand  5
Vejanlæg

Off. veje og parkeringspladser, med mindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand

10
Vejanlæg Private fællesveje 5
Topografiske forhold

Vandløb eller sø større end 100 m2 med afløb til vandløb /Afhængig af målsætning) 

10/200/400
Topografiske forhold Sø større end 100 m2 uden tilløb og afløb 150
Anlæg for dyrehold Stalde, løbegårde og lign. samt kreaturvanding  25
Oplag Tanke til benzin el. olie (incl. studse)  50
Oplag Opbevaringsanlæg til husdyrgødning  25
Oplag  Oplag af sprøjtemidler og giftstoffer i øvrigt 25
Oplag af affaldsstoffer Lossepladser, skrotpladser, slaggeoplag, m.v.  150/300
Anlæg for vandafledning og kloakering mv. 

Faskiner, ledninger og dræn for overfladevand og regnvand
Spildevandsledninger, septiktanke (tætte) og tørklosetter.

15 
Anlæg for vandafledning og kloakering mv.  Nedsivningsanlæg, sivedræn eller sivebrønd til sanitært spildevand.  75/150
Begravelsespladser Kirkegårde
Gravhøje
100
Begravelsespladser Nedgravning af døde dyr  50
Andre indvindinger Drikkevandsboring - almen vandforsyning  300
Andre indvindinger Drikkevandsboring - enkelt indvinding  200
Andre indvindinger Markvandingsboring  100
Andet Jordvarmeanlæg 50*

*individuel vurdering.