Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Herning Kommune sender normalt besked, når en tilladelse til vandindvinding udløber. Du bør dog også selv holde øje med, hvornår din tilladelse nærmer sig udløbsdato. Hvis tilladelsen er udløbet, må du ikke indvinde vand.

Du skal søge via Byg og Miljø, find link i den grønne selvbetjeningsboks.

Om vandindvinding

Du skal bruge løsningen "Erhvervsindvinding, ændret eller fornyet indvindingstilladelse" via systemet BYG og MILJØ eller det skema du har fået tilsendt, hvis du skal søge om fornyet tilladelse eller ændring af gældende tilladelse. Det er vigtigt at vedhæfte et kort med de arealer, du ønsker at vande. 

Når Herning Kommune har fået ansøgningen, vil vi føre tilsyn med boringerne. Der må ikke sprøjtes eller gødes 5 meter rundt omkring boringen.


Hvis du vil søge om tilladelse til en ny boring, skal du bruge løsningen:

"Erhvervsindvinding, ny indvindingstilladelse og/eller ny boring" via systemet BYG og MILJØ.

Ansøgningen skal vedhæftes et kort med ønsket placering af ny boring, samt de markarealer du ønsker at vande. 


Afstandskrav
Gruppe Forureningskilder, genstande, med videre Min. afstand i meter
Ejendomsforhold Skel, med mindre byggelinie eller servitutbestemmelser kræver større afstand  5
Vejanlæg

Off. veje og parkeringspladser, med mindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand

10
Vejanlæg Private fællesveje 5
Topografiske forhold

Vandløb eller sø større end 100 m2 med afløb til vandløb /Afhængig af målsætning) 

10/200/400
Topografiske forhold Sø større end 100 m2 uden tilløb og afløb 150
Anlæg for dyrehold Stalde, løbegårde og lign. samt kreaturvanding  25
Oplag Tanke til benzin el. olie (incl. studse)  50
Oplag Opbevaringsanlæg til husdyrgødning  25
Oplag  Oplag af sprøjtemidler og giftstoffer i øvrigt 25
Oplag af affaldsstoffer Lossepladser, skrotpladser, slaggeoplag, m.v.  150/300
Anlæg for vandafledning og kloakering mv. 

Faskiner, ledninger og dræn for overfladevand og regnvand
Spildevandsledninger, septiktanke (tætte) og tørklosetter.

15 
Anlæg for vandafledning og kloakering mv.  Nedsivningsanlæg, sivedræn eller sivebrønd til sanitært spildevand.  75/150
Begravelsespladser Kirkegårde
Gravhøje
100
Begravelsespladser Nedgravning af døde dyr  50
Andre indvindinger Drikkevandsboring - almen vandforsyning  300
Andre indvindinger Drikkevandsboring - enkelt indvinding  200
Andre indvindinger Markvandingsboring  100
Andet Jordvarmeanlæg 50*

*individuel vurdering.


Tilladelser gives op til 15 år og maksimalt 1.200 m3/år/hektar til markvand.

Større indvinding pr. hektar kan gives ved helt specielle behov. Et større behov skal kunne dokumenteres gennem mark-planer.

Ved fornyet tilladelse til markvanding indgår Ringkjøbing Amts tidligere vilkår i vurderingen, hvor mængden i tilladelser blev givet som gennemsnit over 3 år.

Herning Kommune vurderer, om dette vilkår kan videreføres. Vi vurderer, hvor meget mængden kan overskrides enkelte år, hvis gennemsnit over tre år overholdes. Der kan gives tilladelse til overskridelse enkelte år med op til 25 %.

I Vandområdeplanen er der fastsat mål for vandløbenes økologiske tilstand. Når vi skal give en tilladelse, vurderer vi påvirkningen fra den samlede indvinding i området, vandløbets nuværende tilstand, samt boringens påvirkning af de nærmeste naturområder. Vi beregner en mulig påvirkning af naturen og inddrager kendt viden om tilstanden af vandløb og natur.


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk vejledning til indberetning af vandmængder. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

Lucia Aagaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288047
Send e-mail til grundvand@herning.dk

Dennis Rosenblad Noe
Tlf.: 96288048
Send e-mail til mikdn@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.