Regler for markstakke

Hvor må jeg lægge min markstak? Skal den dækkes over? Find svar på dette og meget mere her på siden.

De lovpligtige afstandskrav fremgår af herunder.

Stakken må højst ligge samme sted i 12 måneder og ikke samme sted igen før efter fem år.

Der skal føres årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.

Oplaget må ikke medføre risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Derfor må markstakke eksempelvis ikke placeres på skrånende arealer mod vandløb og søer.

Lovpligtige afstandskrav

  1. 25 meter til ikke almene vandforsyningsanlæg
  2. 50 meter til almene vandforsyningsanlæg
  3. 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer
  4. 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej
  5. 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
  6. 15 meter til beboelse på samme ejendom
  7. 30 meter til naboskel.

Fast gødning:

Faste ekskrementer og strøelse samt forarbejdet gødning med en tørstofprocent over eller lig med 12.

Dybstrøelse:

Fast gødning, hvor udskilt urin og vandspild opsuges af gødningen, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.

Kompost:

husdyrgødning (dybstrøelse), som har undergået en komposteringsproces i stald eller på møddingsplads. Når tørstofindhold er på mindst 30 %, må dette oplagres overdækket i markstak.

Forarbejdet gødning:

Husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse, der er forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, hvorved der skabes produkter, der er forskellige fra udgangsmaterialet med hensyn til tørstofprocent, sammensætning og koncentrationen af gødningsstoffer.


Dybstrøelse fra kvæg:

Dybstrøelse, der har ligget i stald i mindst tre måneder, vil ofte være så kompostlignende, at det kan opbevares overdækket i markstak.

Dybstrøelse fra fjerkræ:

Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter to måneder, at de må opbevares overdækket i markstak.


Dybstrøelse fra kalvebokse:
Dybstrøelse fra kalvebokse, hvor der sker hyppig udmugning, betragtes ikke som kompost. Før dybstrøelse fra kalvebokse må oplagres i markstak, skal dette opbevares overdækket på møddingsplads i mindst 3 måneder, indtil det er komposteret.

Fast gødning fra ædeplads (kvæg):
Gødning fra ædeplads i dybstrøelsesstalde må ikke lægges direkte i markstak. Før fast gødning fra ædeplads må oplagres i markstak, skal dette opbevares overdækket på møddingsplads i mindst tre måneder.

Halmspild fra pelsdyr (mink og lignende):
Halmspild og gødningsrester fra pelsdyr skal opbevares overdækket på møddingsplads. Før dette evt. kan lægges i markstak, skal dette først gennemgå en komposteringsproces på møddingsplads.

Fast gødning fra heste:
Selv om tørstofprocenten i møg/dybstrøelse fra heste er over 30, har gødningen ikke gennemgået en komposteringsproces og må ikke opbevares i markstak. Frisk hestemøg må derfor ikke udlægges direkte i markstak, men skal først gennemgå en komposteringsproces på møddingspladsen.

Dybstrøelse fra svinestalde:
Svins adfærd gør, at dybstrøelse ikke umiddelbart kan betragtes som kompost, selvom der er opbygget en dybstrøelsesmåtte over tre-fire måneder. Du må derfor ikke lægge dybstrøelse fra svin direkte i markstak. Hvis du vil lægge dybstrøelse i markstak indtil udspredning, er det nødvendigt at sammenblande dybstrøelsen grundigt, så den er ensartet, inden markstakken etableres. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra svin, skal der desuden udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.

Fiberfraktionen fra afgasset husdyrgødning:
Som udgangspunkt må fiberfraktionen fra afgasset husdyrgødning ikke opbevares i markstak, før dette har undergået en komposteringsproces på en møddingsplads. Fiberfraktionen må dog, under visse omstændigheder, lægges direkte i markstak, hvis kravene i Landbrugets byggeblad 'opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak' er overholdt.


Markstakke bør placeres, så de ligger mest muligt i læ. Er stakken udsat for vind, er der stor risiko for at overdækningen blæser i stykker.

Du kan bruge for eksempel halmballer, bildæk, sandsække eller lignende til at holde overdækningen fast. Som en tommelfingerregel bør stakken overdækkes lige så omhyggeligt som en ensilagestak.

Du må aldrig bruge kompost eller fast gødning til at fastholde overdækningen.

For at reducere lufttilgangen bør stakken overdækkes så lufttæt som muligt. Det kræver derfor store overlap i samlinger og omhyggelighed med tildækning langs kanter og i overlap.

Tænk på din nabo

Hvis en markstak bliver placeret uhensigtsmæssigt, kan det blive til gene for dine naboer. Derfor anbefaler vi, at markstakke placeres med størst mulig afstand til naboer.


Ja!

Markstakke skal overdækkes umiddelbart efter udlægning.

Overdækningen skal ske med kompostdug eller andet lufttæt materiale.

Markstakke, der ikke er overdækket, udleder kvælstof til omgivelserne og påvirker derfor nærtliggende naturområder, jord og grundvand.

En korrekt tildækket markstak kan se sådan ud:

Rigtig markstak


Du skal tilse markstakken jævnligt i løbet af opbevaringsperioden. Stakken vil nemlig sætte sig, og det kan resultere i, at overdækningen bliver løs.

Hvis der sker skader på overdækningen, for eksempel på grund af blæst, skal du udbedre det med det samme.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljøsagsbehandler
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.