Opbevaring af olie og kemikalier

Du skal opbevare og håndtere olie og kemikalier forsvarligt. Der må ikke ske spild og spredning til omgivelserne.

Formål og gyldighed med videre

Formålet med forskriften er at sikre en forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier.

Gyldighed

 • Forskriften omfatter opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i form af råvarer, færdigvarer og affald. Produkter med indehold af olie og kemikalier, fx olieholdigt metalaffald, akkumulatorer og oliefiltre er også omfattet af forskriften.
 • Forskriften gælder for virksomheder inklusiv landbrug og institutioner i Herning Kommune.
 • Forskriften gælder bl.a. ikke for:
  • Virksomheder og anlæg reguleret af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.
  • Oplag reguleret af Olietankbekendtgørelsen, for eksempel fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie i stationære tanke og entreprenørtanke.
  • Nedgravede tanke reguleret af § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.
  • Miljøfarlige råvarer og farligt affald reguleret af Autoværkstedsbekendtgørelsen.
  • 'Pladser reguleret af bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

Definitioner

 • En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.
 • En overfyldningsalarm er en hørbar eller synlig alarm monteret på tanken, der advarer mod overfyldning.
 • En påfyldningsstuds er tilslutningsstedet for et påfyldningsrør.
 • En aftapningsanordning er tilslutningsstedet for aftapningsrør

Opbevaring af olie og kemikalier

 • Opbevaring af olier og kemikalier må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.
 • Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke.
 • Beholderen/tanken skal være egnet til formålet.
 • Beholdere/tanke med olie og kemikalier skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt belægning og uden afløb til kloak.
 • Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles.
 • Opsamlingskapaciteten af pladsen skal kunne rumme et indhold, der minimum svarer til volumen af den største beholder i oplaget - kravet gælder ikke for dobbelt væggede tanke.
 • Pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør.
 • Herning Kommunen kan forlange, at pladsen skal kunne aflåses.
 • Etableringen af tank og rørsystemer skal udføres af en sagkyndig.
 • Dobbeltvæggede tanke skal være forsynet med lækagekontrol af mellemrummet mellem tankene. Udstyr til lækagekontrol skal funktionstestes mindst en gang om året.
 • Faste rørsystemer og slanger skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede overfor kondensvand og den type væske, de anvendes til. 
 • Rør og slanger til påfyldning eller aftapning skal være placeret eller udformet så de er tomme, når der ikke transporteres olie og kemikalier i dem.
 • Rør og slanger skal inspiceres for utætheder mindst en gang om året.
 • Herning Kommune kan forlange, at tanken er forsynet med en overfyldningsalarm.
 • Herning Kommune kan forlange at påfyldningsstudse og aftapningsanordning skal placeres inden for et areal med tæt belægning og opsamling.
 • Herning Kommune kan forlange at pladser, der anvendes til tankning, skal etableres med tæt belægning og afløb til olieudskiller.
 • Herning Kommune kan til enhver tid forlange, at tankejer for egen regning lader tank og tilhørende rørsystem tæthedsprøve af en særlig sagkyndig.
 • Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.
 • Kommunen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser, såfremt kommunen vurder, at opbevaring finder sted på lige så betryggende vis.
 • Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Herning Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud.
 • Overtrædelse af forskriften kan straffes med bøde.
 • Herning Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 19.
 • Afgørelser kan prøves ved domstolene. Sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt Miljøbeskyttelsesloven, § 101.
 • Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Øvrige bestemmelser

 • Kommunen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser, såfremt kommunen vurder, at opbevaring finder sted på lige så betryggende vis.
 • Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Herning Kommune i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud.
 • Overtrædelse af forskriften kan straffes med bøde.
 • Herning Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, § 19.
 • Afgørelser kan prøves ved domstolene. Sag skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt Miljøbeskyttelsesloven, § 101.
 • Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at
  • a) træffe afgørelser efter denne forskrift samt foretage redaktionelle ændringer.
  • b) delegere disse kompetencer til forvaltningen Teknik og Miljø.