Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Læs, hvad du skal huske, når du søger tilladelse til regnvandsbassin og udledning eller nedsivning af regnvand (overfladevand).

Arealerhvervelse

a) Anlæg på kommunalt ejede arealer

Hvis der er behov for erhvervelse af Herning Kommunes arealer til etablering af bassinanlæg mv. skal følgende oplyses:

  • hvor stort et areal ønsker erhvervet
  • erstatningstilbud (i de tilfælde, hvor anlægget deklareres)
  • kortbilag som viser bassin og rørplacering

b) Anlæg på privat ejede arealer

Hvis bassinanlæg mm. ønskes etableret på arealer, som er privatejede, skal det oplyses, om der er indgået aftale med ejer om placering af bassin.

Såfremt man ønsker at anmode Herning Kommune om at ekspropriere arealer til fordel for ledningsejer, så skal der fremsendes begrundet ansøgning med henvisning til gældende, endeligt vedtaget spildevands- plan/tillæg.

Ansøgningen skal indeholde:

  • beskrivelse af arealet man ønsker
  • størrelsen på arealet
  • kortbilag som viser bassin og rørplacering
  • beskrivelse af om der er ført forhandling med lodsejer inden Herning kommune blev anmodet om ekspropriation, og begrundelsen for hvorfor det ikke er lykkes at indgå en frivillig aftale
  • en tilkendegivelse af om man er villig til at dække de udgifter som kommunen har til eksterne parter i forbindelse med ekspropriationen.

På baggrund af den fremsendte anmodning vil forvaltningen anmode Teknik- og Miljøudvalget, om tilladelse til at igangsætte ekspropriation og afholde åstedsforretning.