Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Læs, hvad du skal huske, når du søger tilladelse til regnvandsbassin og udledning eller nedsivning af regnvand (overfladevand).

Udledningen eller nedsivningen

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af udledningen eller nedsivningen.

Beskrivelsen skal indeholde:

Oplandsdata

Status
Areal: ha
Afløbskoefficient
Areal reduceret: ha red

Plan (evt. når hele oplandet er udbygget):
Areal: ha
Afløbskoefficient
Areal reduceret: ha red

Udløbsdata

Status

 • Udløbstype (vådt/tørt bassin, nedsivning mv.)
 • Bassinvolumen: m3
 • Renseforanstaltninger (bundfældning, dykket afløb, olieudskiller, olie/sandfang mv. og størrelse af disse)
 • Afløbsvandføring: l/s
 • Sker overløb til terræn?
 • Overløbshyppighed: antal pr. år (n)
 • Overløbsvandføring: l/s

Plan

 • Udløbstype (vådt/tørt bassin, nedsivning?)
 • Bassinvolumen og -overfladeareal: m3 samt m2
 • Renseforanstaltninger (bundfældning, dykket afløb, olieudskiller, olie/sandfang mv. og størrelse af disse)
 • Afløbsvandføring: l/s (søges der om gradueret afløb? Husk: beskrivelse og begrundelse)
 • Sker overløb til terræn?
 • Overløbshyppighed: antal pr. år (1/n)
 • Overløbsvandføring: l/s
 • Hvordan sikres afledning fra bassin ved uheld?
 • Hvordan sikres mod udskylning af materialer ved anlægsarbejde og oprensning af bassin?
 • Etableres der flade skråninger på bassin? Med hvilket anlæg? (obs. minimum 1:5 i bynære områder eller sikres på anden måde, f.eks. ved hegning)?

Spildevandets indhold

Beskriv hvilke aktiviteter, der er på de befæstede arealer. Forurenende stoffer, hvilke og hvilken koncentration. Oplys som minimum:

 • Bassinudløb/opland
 • Vandmængde m3 /år
 • COD kg/år Kvælstof kg/år
 • Fosfor kg/år

Nedsivning

 • Angiv om der er særlige grundvandsforhold, forurenede grunde eller andet.
 • Angiv afstand til nærmeste drikkevandsindvinding.