Tjekliste til ansøgning om udledning eller nedsivning

Læs, hvad du skal huske, når du søger tilladelse til regnvandsbassin og udledning eller nedsivning af regnvand (overfladevand).

Projektet og spildevandsoplandet

Din ansøgning skal indeholde en beskrivelse af projektet og spildevandsoplandet.

Beskrivelsen skal indeholde:

 • Spildevandsopland i henhold til gældende Spildevandsplan for Herning Kommune med tilhørende tillæg.
 • Lokalplansområde.
 • Matr. nr. og ejerlav: hvor placeres bassin(er) og udløb?
 • Hvem ejer arealet; er det ansøger? Hvis ikke - har ejer givet lov til anvendelsen? (ejeren skal have klageadgang, da ejeren har en væsentlig interesse i sagens udfald). Se også punktet "Arealerhvervelse" (s. 3)
 • Er projektet i overensstemmelse med Herning Kommunes spildevandsplan vedr. bassiners udformning og dimensionering? Ved afvigelser fra spildevandsplanen begrundes hvorfor.
 • Information om evt. tidligere meddelte tilladelser til aktiviteter i området
 • Grundvandsforhold: Sårbarhed (f.eks. OSD, indvindingsopland), grundvandsstand, jordforurening.

Bilag

Vi har brug for følgende bilag til beskrivelsen af projektet og spildevandsoplandet:

 • Kortbilag med anlægsplacering/rørføring, angivelse af indretning, bassin udformning, ind- og udløbsplacering, vejadgang mv. (kort ønskes digital som pdf-fil samt i dgn-, dxf- eller dwg-format)
 • Ledningsplaner med angivelse af ledningsføring fra området med regnvands afledning til recipient via planlagte regnvandsbassiner. Udledningssted i recipient skal afmærkes på tegning.
 • oplandskort
 • oplands-og udløbsskemaer
 • evt. rapport over jordbundsundersøgelser og grundvandsstand.