Lokal forsinkelse af regnvand

Hvis en ejendom bliver bebygget eller befæstet meget, kan det blive nødvendigt at forsinke noget af overfladevandet, inden det bliver ledt til kloak.

Herunder kan du se reglerne for, hvornår der skal etableres forsinkelse (neddrosling), og hvordan du kan beregne kapaciteten af den lokale forsinkelse, som grundejeren selv skal tage sig af.

I lokalplanen kan der være angivet regler for, hvordan regnvand skal håndteres.

Hvis lokalplanen ikke anfører regler om det, skal der etableres forsinkelse af regnvand fra en del af ejendommens befæstede areal, der overstiger som angivet herunder:

Forsinkelse af regnvand (når det ikke fremgår af lokalplanen)
Type af byggeri

Der skal ske lokal forsinkelse
af regnvand fra

Nybyggeri og udvidelser af erhvervsbyggeri i
eksisterende kloakerede områder fra før 2009.

Over 60 % af ejendommens areal. For udvidelse af eksisterende byggeri accepteres dog uforsinket afledning fra højere befæstelsesgrad, hvis den i forvejen er over 60 %.
Nybyggeri i tilknytning til eksisterende erhvervsbebyggelser etableret efter 2009. Over 70 % af ejendommens areal.

Ny bebyggelse - byggemodninger

 • Boliger
 • Virksomheder, institutioner m.v.

Over 50 % af ejendommens areal
Over 70 % af ejendommens areal

For uddybning se Spildevandsplan 2015-2025.


Etablering af en vandbremse kan sikre, at en del af vandet forsinkes inden afledning til kloakken. Vandbremsens kapacitet qmax kan bestemmes på baggrund af følgende oplysninger:

 • Max. regnvandsstrøm: qmax= q x a x A
 • Areal der må afvandes uden forsinkelse: A (m2 )
 • Regnintensiten: q=145 l/s/ha.
 • Regnperiode: 10 min.
 • Afløbskoefficient: (a)*

* Afløbskoefficienten (a) afhænger af belægningstypen og fastsættes således:

 • Tagflader og tætte terrænbelægninger a=1,0
 • Belægninger med grus og græsfuger a= 0.8
 • Grusbelægninger a= 0.6
 • Havearealer og arealer uden belægning a= 0.1
 • Græsarmeringssten a= 0.5-0.6 afhængig af produktet.

Eksempel på beregning af vandbremse-kapacitet fremgår af mikroartiklen "bilag 1".


Når regnvandet forsinkes inden afledning til kloak, vil der ske en opstuvning af vand på ejendommen. Der skal derfor etableres plads til dette.

Det nødvendige volumen beregnes ved anvendelse af regneark i spildevandskomiteens skrift 30, regnerække version 4.1

Eksempel på beregning af nødvendig forsinkelseskapacitet på ejendommen fremgår af mikroartiklen "bilag 1".

For at begrænse risikoen for oversvømmelse skal beregningen foretages på baggrund af 10 års regnhændelser.


Det er byggemodner/bygherre, som skal udarbejde projekt til forsinkelse af en del af overfladevand i forbindelse med byggeri. Projektet indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø eller til Herning Kommunes Spildevandsteam. Herning Kommune skal godkende projektet inden etablering.

Projekt til lokal forsinkelse af overfladevand i forbindelse med byggeri skal indeholde følgende:

 • Bestemmelse af ejendommens arealer (total areal, areal af tage, befæstede arealer og ubebyggede arealer uden befæstelse). Suppleres med en plan over området.
 • Beregning af vandbremsekapacitet og forsinkelsesvolumen jf. anvisningen ovenfor (se eksempel i bilag 1).
 • Oplysninger om, hvordan forsinkelsesområder til opstuvning af vand fra regnhændelser, for en del af ejendommens overfladevand, dimensioneres og indrettes.
 • Kloakplan for virksomheden (udendørs og indendørs).

Accept af det fremsendte sker normalt i forbindelse med sagsbehandling af ansøgning om byggetilladelse. Det kan også blive aktuelt, at der udarbejdes en egentlig tilslutningstilladelse for virksomheden.

Dette afhænger af projektets størrelse og af hvilket andet spildevand, virksomheden i øvrigt ønsker at aflede til kloak.


Hvis du ønsker at nedsive en del af regnvandet, skal du først undersøge, om dette er muligt og acceptabelt af andre hensyn (bl.a. grundvand). Inden du etablerer anlæg til nedsivning af regnvand, skal du søge Herning Kommune om tilladelse hertil.


Eksempel på beregning af vandbremsekapacitet og forsinkelsesvolumen. 

Grundareal (A): 40.000 m2
Areal der skal afvandes (befæstet areal): 38.000 m2
Max. afledning uforsinket (iht. spildevandsplanen): 28.000 m2 (70 % af grundens areal).

Max vandmængde, der må afledes fra grunden, er følgende:

Max. Regnvandsstrøm: qmax= q x a x A
Areal der må afvandes uden forsinkelse: A
Regnintensitet: q=145 l/s/ha.
Regnperiode: 10 min.
Afløbskoefficient: (a)= 1,0

qmax= q x a x A = 0,0145 l/s/m2 x 1 x 28.000 (m2 ) = 406 l/s

Dvs. at der skal indbygges en vandbremse I afløbet, således at regnvandsstrømmen reduceres til 406 l/s.

Anvend spildevandskomiteens regneark iht. skrift 30.

Vand fra en del af det befæstede areal på 38.000 m2 skal forsinkes så afløbsvandføringen max bliver 406 l/s. Oplandskarakteristika sættes således:

 • Befæstet areal (ha): 3,8 ha.
 • Den afskærende ledningskapacitet (l/s) sættes til 406 l/s.

GPS-koordinater kan ligeledes lægges ind, hvis de afviger væsentligt fra nedenfor anvendte som repræsenterer Gjellerup i Herning.

Regnvand

Resultatet bliver et forsinkelsesvolumen på 419 m3.

Det er udelukkende størrelsen af det befæstede areal i den højre kolonne og den afskærende ledningskapacitet, der skal lægges ind i regnearket. De øvrige data skal være uændrede i forhold til angivelsen i regnearket herover.


Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 37
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.