Afledning af regnvand (overfladevand)

Hvordan må du som virksomhed lede regnvand (overfladevand) væk?

Regnvandsbassiner - dimensionering og indretning

Vil du søge om at etablere et regnvandsbassin samt udlednings- og nedsivningstilladelse? Så er det en god idé at bruge den tjekliste, vi har lavet til dig.

Tjekliste til ansøgning om regnvandsbassin, udlednings- og nedsivningstilladelse.

Administrative retningslinjer

Administrative retningslinjer for dimensionering og indretning af regnvandsbassiner, jf. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025.

1. Indledning

Disse administrative retningslinjer omkring dimensionering og indretning af regnvandsbassiner i forhold til spildevandsplanen, er udarbejdet som en hjælp til ansøger og for at lette kommunens sagsbehandling. Dokumentet samler de forhold man skal være opmærksom på omkring dimensionering og indretning af regnvandsbassiner efter gældende lovgivning og Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025. Herning Kommune ikke vil bruge retningslinjerne til håndhæve direkte efter. De skal anvendes som grundlag i diverse tilladelser.

2. Regnvandsbassiner

Fremtidige regnvandsbassiner i kommunen skal dimensioneres udformes og indrettes med udgangspunkt i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, uddybet i disse administrative retningslinjer.

2.1 Hvor skal der etableres regnvandsbassiner og hvilke bassintyper

I henhold til retningslinjerne i de statslige vandplaner, skal der som udgangspunkt være regnvandsbassiner i form af våde bassiner på eksisterende og fremtidige udløb fra regnvandssystemer. Bassinerne modvirker hydraulisk belastning, fjerner uønskede stoffer og medvirker til opfyldelsen af vandplanmål. De medvirker samtidig til at sikre de vandløbsnære arealer mod oversvømmelser.

Der skal etableres regnvandsbassiner i/ved:

 • Nye udstykninger - hvis regnvand fra området ikke skal håndteres lokalt i nedsivningsløsninger eller lign. og hvis det ikke er muligt at benytte allerede etablerede bassiner i/nær området.
 • I forbindelse med udløb hvor der er behov for forbedring af vandkvaliteten i recipienten.
 • I forbindelse med udløb hvor der er behov for at reducere den hydrauliske belastning af recipienten.

Retningslinjerne i den statslige vandplanlægning har bindende virkning over for myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet.

Udledning fra regnvandssystemerne bør tilpasses til den naturlige afstrømning fra oplande til recipienter. På den måde sikres vandløbene mod store svingninger i vandstande og afstrømningshastigheder som kan medføre erosionsskader og sandvandring.

2.2 Bassinernes udformning og dimensionering

Bassiner bør udformes, så de fremtræder som lavvandede søer, der tilpasses det eksisterende landskab og anlægges så vidt muligt uden for naturbeskyttede og/eller fredede områder. Hvor det er muligt, skal de fremstå som integrerede og naturlige elementer i landskabet, og præget af teknisk anlæg skal nedtones.

Regnvandsbassinerne bør anlægges med organisk form. Af hensyn til sedimentation og strømningsforhold bør det være ca. 3 gange så langt som det er bredt. Der anlægges i videst mulige omfang todelte bassiner med mellemliggende rør og med et betonsandfang placeret ved det første indløb. Fremtidige oprensninger i sandfanget kan derved udføres uden §3 dispensation og oprensning af selve søerne kan udføres i etaper, som derved sikrer dyr og planter i området.

Udledning fra regnvandsbassinerne skal så vidt muligt tilpasses den naturlige afstrømning fra oplandet til recipient. På den måde sikres vandløbene mod store svingninger i vandstande og afstrømningshastigheder som kan medføre erosionsskader og sandvandring.

Udløb fra regnvandsbassin til recipient udformes enten som rørlægning ud af bassinet eller som åben grøft ned mod recipienten (f.eks. de sidste 5 m).

I nye lokalplaner og hvor det ellers er muligt, kan der anlægges åbne grøfter til afledning af regnvand som alternativ til rør.

Bassiner skal som udgangspunkt dimensioneres ud fra følgende retningslinjer:

 • Permanente våde volumener på 200-300 m3 pr reduceret oplandsareal.
 • Volumen beregnes ud fra "Spildevandskomitéens Skrifter". Kan findes her ved søgning på Spildevandskomiteen. https://universe.ida.dk.
 • Permanent vanddybde ca. 1 - 1½ m.
 • Max overløb hvert 5 år i separatkloakerede områder (se afsnit nedenfor om vandbremser)
 • Udløb fra bassin på max. 1 l/s/ha. Der kan indarbejdes gradueret afløb ved høje vandføringsbelastninger på op til 2 l/s/ha*.
 • Tømmetider for bassin på omkring 2 døgn for at forhindre overløb til recipienterne ved koblede regne.
 • Der dimensioneres med en klimafaktor på 1,3 ved risiko for oversvømmelse af ejendomme, større veje etc.
 • Der dimensioneres med en klimafaktor på 1,3 inden for de 17 udpegede risikoområder udvalgt i Herning Kommunes Klimatilpasningsplan, hvis Herning Kommune vurderer at dette er nødvendigt.
 • Der dimensioneres med en klimafaktor på 1,3 hvis der udledes til sårbare eller hydraulisk belastede recipienter. Oversigt over kommunens sårbare eller hydraulisk belastede vandløb kan ses her.

* Skal bassin med gradueret afløb udlede til sårbare eller hydraulisk belastede vandløb, forlanger Herning Kommune i visse tilfælde LTS-beregninger (konkrete beregninger af udledningen til vandløbet). Disse beregninger skal danne grundlag for vurdering af nedbørens påvirkning af vandløbet hvis der etableres gradueret afløb. Inden ansøgningen indsendes til Herning Kommune, skal det derfor aftales med kommunen, om den skal indeholde LTS-beregninger for projektet.

Hvor det vurderes at åbne udløb med 5 m grøft nedstrøms regnvandsbassinerne ikke er hensigtsmæssige, vil anden udformning evt. kunne accepteres, såfremt ansøger sikrer vandløbet mod erosion på anden vis. Omfanget af sikringen vurderes af Herning Kommune i forbindelse med behandlingen af de enkelte ansøgninger om udledningstilladelse.

Sker forsinkelse af regnvand i oplandet oven for regnvandsbassinet, enten i Herning Vand A/S's regnvandsbassiner eller i tilknytning til den enkelte grundejers/vejejers tilslutning til regnvandssystemet, kan denne forsinkelse indgå i fastlæggelse af regnvandsbassinets størrelse, hvis det vurderes, at den har betydning for anlæggets dimensionering.

2.3 Gradueret afløb fra regnvandsbassiner

Der kan i visse tilfælde gives tilladelse til graduering af afløb fra regnvandsbassin til recipient, således at afløbsvandføringen ved større nedbørsmængder øges fra det normalt tilladelige 1 l/s/ha til op mod 2 l/s/ha. Formålet med graduering af afløbet er at reducere hyppigheden af overløb fra bassin, når der forekommer større regnhændelser, der kan skade vandløbet.

Ved at give mulighed for graduering af afløb, kan man i visse situationer undgå at etablere meget store bassiner, hvor vandet (når det ikke regner så meget) har lang opholdstid. Lang opholdstid kan betyde dårlig vandkvalitet, der kan påvirke recipienten negativt, i årets varme måneder. En lang opholdstid i bassinet forøger også risikoen for flere nødoverløb over terræn, direkte til recipienten.

Rent teknisk sker gradueringen ved hjælp af en vandbremse, der monteres i bassinets afløb. Vandet udledes i en styret mængde fra vandbremsen til recipienten og herved reduceres tømmetiden. Når tømmetiden reduceres mindskes antallet af overkøb fra bassinet

Evt. tilladelse til gradueret afløb meddeles af Herning Kommune på baggrund af en konkret ansøgning. Tilladelsen kan meddeles, hvis der er begrundelse herfor og det vurderes, at recipienten kan tåle det.

Til ansøgning om tilladelse til gradueret afløb indsendes beregning af nødvendig bassinkapacitet ud fra Spildevandskomitéens skrifter.

Når der under forudsætningerne "overløb hvert 5 år med afløbsvandføring på max. 1 l/s/ha" beregnes en tømmetid over 2 døgn, er der grundlag for at ansøge om gradueret afløbsvandføring. Den graduerede afløbsvandføring giver mulighed for afløbsvandføring op til 2 l/s/ha ved større befæstelsesgrader.

Skal bassinet med gradueret afløb udlede til sårbare eller hydraulisk belastede vandløb, forlanger Herning Kommune i visse tilfælde LTS-beregninger. Beregningen skal danne grundlag for vurderingen af nedbørens påvirkning af vandløbet, ved etablering af gradueret afløb. Inden ansøgning om bassin indsendes til Herning Kommune, skal det derfor aftales med kommunen, om den skal indeholde LTS-beregninger for det konkrete projekt.

2.4 Grundvandshensyn

Af hensyn til risiko for forurening, må der ikke etableres nye regnvandsbassiner inden for en radius af 300 meter fra en vandværksboring til almen vandforsyning.

I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder) må der, som udgangspunkt, heller ikke etableres regnvandsbassiner. I særlige tilfælde kan det dog blive nødvendigt at etablere et bassin. I disse tilfælde skal der ske en høj grad af rensning af vejvandet inden det ledes til bassin, og bassinet skal evt. udføres med tæt bund.

Indretning af bassiner skal følge disse retningslinjer:

 • 300 meter beskyttelses-zone omkring vandværks-boringer = Ingen bassiner.
 • NFI =  Ingen bassiner. I særlige tilfælde kan bassiner indrettes med tæt bund og permanent vandspejl (kommer an på en konkret vurdering) eller nedsivningsbassin/grøft.
 • OSD -  Områder med særlige drikkevands-interesser og indvindings-oplande = Bassin udføres med tæt bund og permanent vandspejl.
 • OD -  Områder med drikkevands-interesser = Nedsivningsbassin/grøft.

For eksisterende bassiner indenfor 300 meter beskyttelseszonen må der, af hensyn til risiko for forurening af vandværks boringer, ikke ske øget tilledning af vejvand. For eksisterende bassiner i NFI-områder gælder, at tilledningen af overfladevand som udgangspunkt ikke må øges. I særlige tilfælde kan bassin dog accepteres, hvis vandet renses inden det passerer bassinet. Valg af rensemetode beror på en konkret vurdering.