Afledning af regnvand (overfladevand)

Hvordan må du som virksomhed lede regnvand (overfladevand) væk?

Udledning direkte til grøfter, vandløb eller sø (recipient)

Tilladelse til direkte udledning af regnvand fra befæstede arealer på industriejendomme til vandløb eller sø kan som udgangspunkt kun gives, hvis der ikke er risiko for at vandet kan indeholde forurenende stoffer fra f.eks. oplag eller processer.

Kommunen fastsætter krav til sandfang og olieudskil­ler/oliefang på baggrund af en konkret vurdering. Kravet vurderes og afstemmes bl.a. i forhold til: 

  • pladsens størrelse og indretning
  • aktivitetsniveau og -art
  • overfladevandets indhold af forurenende stoffer
  • risikoen for akut giftvirkning
  • den modtagende recipients målsætning og til­stand
  • recipientens størrelse/vandføring

Krav om etablering af forsinkelse af udledningen vil blive vurderet. Ligeledes vil det blive vurderet, om der skal etableres mulighed for at lukke for afløb fra pladsen f.eks. ved uheld OQ spild.