Afledning af regnvand (overfladevand)

Hvordan må du som virksomhed lede regnvand (overfladevand) væk?

Afledning fra industriejendomme til offentlig kloak

For alle afledninger til offentlig kloak skal der etableres sandfang af passende størrelse.

Industriejendomme

Regnvand fra befæstede arealer på industriejendomme skal som udgangspunkt altid afledes til spildevands­kloak, hvis der er risiko for at vandet kan indeholde forurenende stoffer fra f.eks. oplag eller processer. 

Afledning fra industriejendomme til offentlig kloak
Afledning til Krav
Afledning til offentlig kloak (fælles og separatkloakeret). 

Kommunen foretager en konkret vurdering af, om aktiviteterne på industriejendommen er af en sådan karakter, at der skal etableres en olieudskiller inden videre afledning til kloak. Kravet vurderes og afstemmes bl.a. i forhold til: 

  • pladsens størrelse og indretning
  • aktivitetsniveau og -art
  • om området er fælles- eller separatkloakeret
  • indretning af evt. regnvandsbassin
  • den modtagende recipients målsætning og tilstand.