Indkøb og udbud

Her finder du kort info om indkøb og udbud. Læs om vores engagement i KomUdbud og om, hvad vi gør for at lave gode udbud.

3. Værdier og kriterier for udbud og indkøb

Lige som på alle andre områder i kommunen foretages udbud og indkøb med baggrund i kommunens fire værdier: god dømmekraft, professionalisme, økonomisk sans og udfoldelsesfrihed.
Herning Kommune lægger vægt på at foretage en helhedsvurdering af de juridiske og kommercielle forhold, samt at vurdere langsigtede totaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med indkøb og udbud.
Værdier og kriterier for følgende forhold er beskrevet nedenfor:

  1. Fælles udbud
  2. Det lokale erhvervsliv
  3. Bygge- og anlægsopgaver
  4. Lærlinge- og praktikpladser
  5. Miljø
  6. Grønne indkøb
  7. Gæld
  8. Leasing

3.1. Fælles udbud

Herning Kommune vil, når det giver mening, indgå indkøbsfællesskaber eller aftaler med andre kommuner, regioner og staten omkring indkøb af varer og tjenesteydelser.

3.2. Det lokale erhvervsliv

Ved udbud ønsker Herning Kommune at støtte det lokale erhvervsliv, men der skal altid købes ind til markedspriser og på markedsmæssige vilkår.

3.3. Bygge- og anlægsopgaver

Ved nybyggeri eller tilbygninger til eksisterende bygninger skal Kommunale Ejendomme kontaktes for at kvalitetssikre pris, byggeproces, lokalplanshensyn og hjælp til konkurrenceudsættelse.

Herning Kommune ønsker at støtte de mest energieffektive og miljørigtige løsninger i byggeriet for at medvirke til at hæve standarden i dansk byggeri, når det gælder miljøkrav, inden for de givne økonomiske rammer.

Herning Kommune ønsker i forbindelse med byggeopgaver at anvende mange former for entrepriser og udvælger den entrepriseform, der passer bedst til opgaven.

3.4. Lærlinge- og praktikpladser

Herning Kommune ønsker opmærksomheden rettet mod at skaffe tilstrækkeligt med lære- og praktikpladser i private virksomheder, der er leverandør til Herning Kommune, især inden for byggeriet. Herning Kommune følger de til enhver tid gældende vejledninger herom fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

3.5. Miljø

Herning Kommune ønsker at arbejde for at nedsætte miljøbelastningen og fremme udvikling og brug af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser.

Herning Kommune ønsker at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, i såvel egen organisation som hos leverandører.

Kommunen tager ved indgåelse af kontrakter hensyn til miljøet i den udstrækning, det er relevant, og der er lovhjemmel til det.

3.6. Grønne indkøb

Herning Kommune vægter bæredygtighed og følger Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøbs indkøbsmål (POGI), samt andre relevante sammenslutningers målsætninger, i den udstrækning det er relevant og kan holdes inden for de givne økonomiske rammer. Herning Kommunes udbud og indkøb spejler sig dermed i POGIs indkøbsmål.

Herning Kommune udarbejder årligt en temarapport for grønne indkøb som en del af grønne regnskab, hvor der følges op på målene.

3.7. Gæld

Der handles som hovedregel ikke med leverandører, som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

3.8. Leasing

Der henvises til Herning Kommunes politisk godkendte retningslinjer for finansiel styring.