Særligt for virksomheder

Her kan du læse om miljølove, bekendtgørelser, regler og regulativer. Disse skal du overholde, hvis du driver en virksomhed.

Driver du en virksomhed, er den omfattet af en række regler på miljøområdet.

Visse typer virksomheder skal have en egentlig miljøgodkendelse eller anmeldes inden de etableres.

Andre typer kan etableres uden godkendelse eller anmeldelse.

Vær dog altid opmærksom på:

  • Krav om byggetilladelse.
  • Krav om spildevandstilladelse.
  • Krav til affaldshåndtering.
  • Krav til opbevaring af olie- og kemikalier.

Du skal også altid tage hensyn til naboerne ved placering af fx støjkilder. Opstår der problemer med forurening eller gener for naboerne kan kommunen påbyde fx støjdæmpning.

Vi gennemfører løbende miljøtilsyn på en række af virksomhederne i kommunen. Det gør vi for at kontrollere om godkendelser og øvrige regler overholdes. 

Godkendelsespligtige virksomheder

Listen over de virksomheder der skal godkendes før etablering, ses i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om godkendelse, se under "Mere info".

Fra 1. januar 2016 skal virksomhederne søge om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø. Maskinværksteder skal anmelde sig via Byg og Miljø, før de etablerer, udvider eller ændrer produktionen. Se under selvbetjening.

Det er vigtigt, at du vælger det rigtige listepunkt fra starten, da dit valg af listepunkt afgør, hvilke oplysninger du skal give i ansøgningen. Hvis du er i tvivl, så kontakt kommunen inden du går i gang.

Skal du samtidig søge om spildevandstilladelse og VVM-anmelde din virksomhed, skal du også gøre dette i Byg og Miljø.

Du finder flere informationer om ansøgning, forhåndsdialog og brug af Byg og Miljø under "Mere info".

Autoværksteder

Autoværksteder skal anmeldes inden etablering. Anmeldeskema finder du under selvbetjening.

Hvis du afleder spildevand fra værkstedet, skal du søge om en spildevandstilladelse. Hvis du skal etablere sandfang og olieudskiller skal dimensioneringen godkendes.

Støjende eller støvende aktivitet

Tidsbegrænsede støjende eller støvende aktiviteter skal anmeldes senest 14 dage før. Det kan fx være sandblæsning af facader og nedknusning af murbrokker. Anmeldeskema finder du under selvbetjening.

Restaurationer, diskoteker mv.

Restaurationer, diskoteker mv. skal anmeldes senest 1 måned før opstarten. Kravet omfatter restaurationer, værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, pizza- og grillbarer o.lign. med servering og/eller faste spisepladser.

Læs mere om anmeldelsen og hvilke miljøkrav der gælder i forskrift om restaurationer, se under "Mere info".

Skorsten med røg