Drift af landbrugsarealer

Læs her hvilke regler der gælder for at sprede gødning fra husdyr og slam fra virksomheder og renseanlæg. Du kan også læse om dræning i områder med okker.

Hvis du vil udbringe slam eller lignende affaldsprodukter på dine marker, skal du anmelde det til kommunen.

Spildevandsslam og andre typer af affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale, der kan anvendes som gødning. Gødningen skal indgå i gødnings planlægningen og gødningsregnskabet.

Når du indgår en aftale om levering af affald til udbringning på landbrugsjord, skal affaldsproducenten sende følgende til os:

  • Underskrevet kopi af aftalen om levering.
  • Indholdet i affaldet.
  • Kort med angivelse af, hvor affaldet skal spredes.

Vi skal herefter behandle oplysningerne indenfor 8 dage. Hvis du efter denne periode ikke hører andet, er det i orden at udbringe affaldet på din jord.

Anden organisk gødning kan ikke indgå i ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

På marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone og sommerhusområder, må der ikke spredes gødning fra husdyr, slam eller lignende på lørdage og søn- og helligdage.

Spredning af flydende husdyrgødning skal ske ved at anvende slange, nedfælder eller lignende.

Generelt må der ikke spredes gødning fra husdyr fra efteråret til 1. februar. Der er dog enkelte undtagelser.

Når frosten bider og tanken med gylle er fyldt helt op, og den 1. februar er passeret, så er det fristende at spænde vognen med gylle bag traktoren og sprede gylle ud. Jorden er dog stadig ikke i stand til at optage og anvende de næringsstoffer der spredes ud. Derfor vil spredning af gylle under disse forhold medføre en stor risiko for at gyllen løber via dræn og grøfter eller direkte ud i åer og søer.

I følge loven er det ikke tilladt at sprede gylle på jord der er mættet med vand, oversvømmet, frossen eller dækket med sne.

Hvornår er jorden så frossen?

Jorden er frossen, når det på grund af frost i jorden ikke er muligt at pløje gødning ned eller ned-fælde gyllen. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen.

På marker med fald mod et vandløb, sø eller grøft, eller på drænede arealer, er der stor risiko for skade på vandløb eller søer ved spredning af gylle på frossen jord.

Hvis gyllen løber til vandløb eller søer vil ilten i vandet forsvinde og fisk og smådyr vil dø

Spredning af gødning fra husdyr på frossen jord medfører træk i EU støtte.

Et udslip af gylle til vandløb eller søer har altså stor betydning for livet i søen eller vandløbet.

Ved fare for en forurening af vandløb, grøfter eller søer, så skal du kontakte Herning Kommunes Beredskab på 112.

Du må ikke grave grøfter eller lave dræn i områder med risiko for okker, inden du har fået godkendelse.

Ved grøftning og dræning forstås enhver ændring, vedligeholdelse eller reparation, der sænker grundvandsstanden.

De områder, hvor der er risiko for okker, kan du se på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

Godkendelse til at dræne i områder med okker kan være betinget af, at der etableres anlæg til rensning for okker. Denne afgørelse træffes af Miljøministeriet.

Spørgsmål til dræning i område med okker og evt. ansøgning om godkendelse skal sendes til Herning Kommune, Teknik & Miljø, Torvet 1, 7400 Herning eller på e-mail teknik@herning.dk.

Det er næsten altid forbudt at brænde halm mv. af på marker.

Det er dog tilladt at:

Udbringning af gødning på landbrugsareal.