Vandindvinding

Her kan du se, hvordan du søger om tilladelse til boring og vandindvinding.

Herning Kommune sender normalt besked, når en tilladelse til vandindvinding udløber. Du bør dog også selv holde øje med, hvornår din tilladelse nærmer sig udløbsdato. Hvis tilladelsen er udløbet, må du ikke indvinde vand.

Du skal søge via Byg og Miljø, find link i den grønne selvbetjeningsboks.

Læs mere om vandindvinding

Du skal bruge løsningen "Erhvervsindvinding, ændret eller fornyet indvindingstilladelse" via systemet BYG og MILJØ, hvis du skal søge om fornyet tilladelse eller ændring af gældende tilladelse. Det er vigtigt at vedhæfte et kort med de arealer, du ønsker at vande. 

Hjælp sagen på vej

For at behandling af sagen kan ske hurtigere, kan du sende billeder af boringerne til anlæg. Billederne skal vise de nærmeste 5 meter omkring hver boring, indretning af tørbrønd eller pumpehus, selve boringens afslutning/forsegling over jorden/bund af tørbrønd, pumpe og timetæller/elmåler til boringerne.

Hvis der ikke medsendes billeder, vil vi lave et tilsyn med boringerne.

Der må ikke sprøjtes eller gødes 5 meter rundt omkring boringen.

Hvis du vil søge om tilladelse til en ny boring, skal du bruge løsningen:

"Erhvervsindvinding, ny indvindingstilladelse og/eller ny boring" via systemet BYG og MILJØ.

Ansøgningen skal vedhæftes et kort med ønsket placering af ny boring, samt de markarealer du ønsker at vande. 

Tilladelser gives op til 15 år og maksimalt 1.200 m3/år/hektar til markvand.

Større indvinding pr. hektar kan gives ved helt specielle behov. Et større behov skal kunne dokumenteres gennem mark-planer.

Ved fornyet tilladelse til markvanding indgår Ringkjøbing Amts tidligere vilkår i vurderingen, hvor mængden i tilladelser blev givet som gennemsnit over 3 år.

Herning Kommune vurderer, om dette vilkår kan videreføres. Vi vurderer, hvor meget mængden kan overskrides enkelte år, hvis gennemsnit over tre år overholdes. Der kan gives tilladelse til overskridelse enkelte år med op til 25 %.

I Vandområdeplanen er der fastsat mål for vandløbenes økologiske tilstand. Når vi skal give en tilladelse, vurderer vi påvirkningen fra den samlede indvinding i området, vandløbets nuværende tilstand, samt boringens påvirkning af de nærmeste naturområder. Vi beregner en mulig påvirkning af naturen og inddrager kendt viden om tilstanden af vandløb og natur.