Gødning fra husdyr

Læs her hvilke regler der gælder for beholdere til gylle og og markstakke med kompost.

Beholdere til gylle, der ligger tæt på vandløb eller søer, skal have alarm. Så kan et gylleuheld opdages straks.

Beholdere til gylle, der ligger i et områder med stort fald til vandløb eller søer, skal have en jordvold eller lignende. Ved et gylleuheld vil gyllen derved ikke løbe til vandløb eller søer.

Der er også krav til gyllebeholdere, hvor der er monteret en pumpe til tømning af beholderen. Pumperne skal blandt andet være helt afbrudt, når de ikke er under opsyn. De skal have en timer, så der ikke kan pumpes mere gylle ad gangen, end der kan være i vognen.

Pumperør, der anvendes ved tømning af beholdere, skal være fastlåst inde over beholderen, når arbejdsdagen er slut.

Alle beholdere med flydende gødning fra husdyr skal have en fast overdækning i form af flydedug, telt eller lignende. Du kan dog lade være med at have fast overdækning, hvis du i stedet sørger for, at der er tæt overdækning. Det kan for eksempel være et naturligt flydelag, eller en anden tæt overdækning på beholderen.

Du kan bruge snittet halm eller Leca, hvis flydelaget ikke dannes naturligt.

Du skal føre en logbog over flydelaget for hver gyllebeholder uden fast overdækning. Hvis du ikke har en logbog, så kan du finde den på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Beholdere til gylle eller ajle på 100 m³ eller derover skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Hvis beholderen ligger indenfor 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², så skal beholderen kontrolleres mindst hvert 5. år.

Kontrollen skal betales af brugeren og skal foretages af et firma, der er godkendt.

Når beholderen bliver kontrolleret, så vil beholderens tæthed og styrke blive efterset.

Hvis du har en beholder, hvor det snart er 10 år siden, den er bygget eller kontrolleret, så skal du sende et skema om beholderkontrol til et godkendt firma. Firmaet sender en kopi af skemaet til kommunen.

Under links kan du på Teknologisk Instituts hjemmeside finde en liste over godkendte firmaer.

Du skal bruge skemaet "Anmodning om beholderkontrol", som du finder under selvbetjening.

Hvis du ikke længere bruger beholderen, så er det muligt at blive fritaget for kontrol af beholderen. Det kræver, at beholderen bliver gjort uanvendelig.

Du kan eventuelt fjerne røret, som leder gyllen til beholderen. Du skal herefter indsende et skema om, at beholderen ikke bruges mere.

Under selvbetjening finder du skemaet "Erklæring om at beholder tages ud af drift".

Møddingspladser skal laves, så der er afløb fra laveste punkt, og så man undgår, at afløbet stopper til. Afløbet skal dimensioneres og udføres af en autoriseret kloakmester.

Afløbet skal føres til en beholder, der er udført af bestandige materialer. Der må ikke kunne trænge fugt gennem materialerne. Beholderne skal dimensioneres i forhold til kapaciteten.

Møddingspladser skal indrettes sådan, at overfladevand fra de tage og arealer, der er rundt omkring, ikke kan løbe ind på arealet. Møddingsaft skal ledes væk gennem afløb, der er indrettet til det.

Møddingspladsens sidebegrænsning skal som minimum bestå af en én meter høj mur eller en to meter bred randbelægning. Randbelægning og belægning ved indkørsel i møddingen skal som minimum have tre pct. fald mod afløb. Møddingbund skal som minimum have én pct. fald mod afløb.

Møddingpladsens bund og sidebegrænsning skal være udført af solide materialer, der kan holde. Der må ikke kunne trænge fugt igennem materialerne. De skal også kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede gødning.

Gødning på møddingspladsen skal som udgangspunkt overdækkes med vandtæt materiale så snart, det bliver lagt ud. Hvis du er i tvivl så kontakt Team Landbrug.

Send en mail til Team Landbrug.

Kompost, som har et indhold af tørstof på mindst 30 %, må lægges i stakke i marken. Men stakkene skal altid være dækket over med plastik eller lignende.

Gylletanke